top of page

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky a právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upraveny, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ” ) a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech.

2. Prodávajícím je:

Chytrá Licence PHA s.r.o. Rybná 716/24 Staré Město, 110 00 Praha IČ: 09167421, Email: info@chytra-licence.cz

3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit a doplňovat, čímž nejsou dotčena práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklé po dobu účinnosti předchozích obchodních podmínek.

 

II. Uzavření a obsah kupní smlouvy

1. Veškerá prezentace zboží umístěná na těchto internetových stránkách je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

2.  Není vyloučena ani omezena možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek mezi prodávajícím a kupujícím.

3. Podmínkou platné elektronické objednávky zboží na internetových stránkách je vyplnění veškerých předepsaných povinných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Kupující má právo před odesláním objednávky zkontrolovat zboží a zadané údaje. Pokud kupující souhlasí s obsahem objednávky, svůj souhlas vyjádří odesláním objednávky tlačítkem “ODESLAT OBJEDNÁVKU”. Objednávka bude odeslána prodávajícímu ke zpracování. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Toto odeslání objednávky je závazné. Prodávající objednávku kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

4. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku odmítnout, a to v jakékoliv fázi zpracování. O odmítnutí objednávky bude kupující informován telefonicky nebo emailem.

5. Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, např. písemně či telefonicky.

6. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřená doručením přijetí objednávky (akceptací ), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího.

7. Kupující souhlasí s použitím elektronických komunikačních prostředků při uzavírání kupní smlouvy.

8. Kupující se stává nabyvatelem zboží v okamžiku jeho obdržení.
9. Prodávající si vyhrazuje právo místo objednaného produktu dodat produkt, který je funkčně alespoň ekvivalentní nebo lepší.

 

III. Cena zboží a platební podmínky

1. Ceny zboží uvedené na internetových stránkách jsou uváděny jako konečné.

2. Prodávající si vyhrazuje právo ceny zboží kdykoliv změnit.

3. Cenu zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu prostřednictvím platebního systému eshopu nebo bankovním převodem.

4. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

IV. Dodání zboží

1. Prodávající dodá zboží kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty.

2. V případě aktuální dostupnosti zboží prodávající zboží dodá obratem po přijetí platby. V ostatních případech prodávající zboží dodá bez zbytečného odkladu, ve všední dny zpravidla do 2 dní po přijetí platby.

3. Vzhledem k tomu, že zboží má digitální obsah, nebude zboží dodáno kupujícímu na hmotném nosiči, ale bude mu zpřístupněno elektronicky (licenční klíč a certifikát potvrzující převod licenčního práva).

 

V. Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu zejména za to, že v době, kdy kupující zboží převzal má zboží vlastnosti, jakost a provedení, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal ve své nabídce.

2. Pokud kupující zjistí u zboží vady, je povinen kupujícího neprodleně informovat prostřednictvím elektronické pošty. Prodávající je následně povinen bez zbytečného odkladu poskytnout náhradní plnění (výměnu zboží).

3. Za škody způsobené vadným plněním prodávající ručí do výše ceny zboží.

4. Další práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy a ustanoveními § 1914 až 1925 OZ.

VI. Odstoupení a výpověď

1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

VII. Závěrečná ustanovení

1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

3. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je Prohlášení o správě osobních údajů.

4. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2020 a ruší všechny předchozí obchodní podmínky.

bottom of page