Obchodní podmínky | chytra-licence.cz

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky a právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upraveny, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ” ) a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstev.

2. Prodávajícím je:

Namsos s. r. o., Osadná 2, Bratislava 83103, Slovensko
IČ: 51962012

Email: office@clever-license.eu

 

( dále jen “prodávající” )

3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit a doplňovat, čímž nejsou dotčeny práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklé po dobu účinnosti předchozích obchodních podmínek.

 

II. Uzavření a obsah kupní smlouvy

1. Veškerá prezentace zboží umístěná na těchto internetových stránkách je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

2.  Není vyloučena nebo omezena možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek mezi prodávajícím a kupujícím.

3. Podmínkou platné elektronické objednávky zboží na internetových stránkách je vyplnění veškerých předepsaných povinných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Kupující má právo před odesláním objednávky zkontrolovat zboží a zadané údaje. Pokud kupující souhlasí s obsahem objednávky, svůj souhlas vyjádří odesláním objednávky tlačítkem “ODESLAT OBJEDNÁVKU”. Objednávka bude odeslána prodávajícímu ke zpracování. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Toto odeslání objednávky je závazné. Objednávka je platná po dobu neurčitou. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

4. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O neakceptaci objednávky bude kupující informován telefonicky nebo emailem, které uvedl v objednávce.

5. Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, např. písemně či telefonicky.

6. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřená doručením přijetí objednávky (akceptací ), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího.

7. Kupující souhlasí s použitím elektronických komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

8. Kupující se stává nabyvatelem zboží doručením zboží.
9. Prodávající si vyhrazuje právo vyměnit licenci za "lepší typ", tzn. pokud nemá na skladě např. Home & Student, může zaslat Home & Business, která obsahuje vše jako Home & Student a k tomu ještě software NAVÍC. Prodávající nemůže vyměnit licenci za jinou, která by obsahovala méně než objednaná, pokud s tím nebude kupující výslovně souhlasit.

 

III. Cena zboží a platební podmínky

1. Ceny zboží uvedené na internetových stránkách jsou uváděny jako konečné.

2. Cenu zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu:

bezhotovostně prostřednictvím platebního systému nebo bankovním převodem.

3. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny zboží a opravit případné chyby v cenách, k nimž může dojít. Jakékoli změny cen zboží nemají vliv na objednávky, které již byly přijaty prodávajícím. V případě chyby ceny zboží prodávající kupujícího o této chybě uvědomí a umožní mu uzavřít kupní smlouvu za správnou cenu zboží, anebo zrušit objednávku, aniž by tím kupujícímu vznikly nějaké náklady.

4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

IV. Dodání zboží

1. Prodávající dodá zboží kupujícímu zpravidla do týdne po přijetí kupní ceny zboží kupujícím, pokud u zboží není uvedena jiná lhůta dodání.

2. Vzhledem k tomu, že zboží má digitální obsah, nebude zboží dodáno kupujícímu na hmotném nosiči, ale bude mu zpřístupněno elektronicky.

 

V. Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy a ustanoveními § 1914 až 1925 OZ.

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu zejména za to, že v době, kdy kupující zboží převzal má zboží vlastnosti, jakost a provedení, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal.

3. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 

VI. Odstoupení a výpověď

1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

VII. Závěrečná ustanovení

1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na internetové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

3. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je Prohlášení o ochraně osobních údajů.

4. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25.5.2018 a ruší všechny předchozí obchodní podmínky.

POTŘEBUJETE PORADIT?

V případě dotazů nebo technických potíží nás neváhejte kontaktovat.

Volejte Po-Pá 10:00-18:00

+420 222 201 143

Kontaktujte nás non-stop

office@clever-license.eu

PROVOZOVATEL WEBU

HERO CONSULTING LTD. - odštěpný závod

Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3
IČ: 07007191

Provozovatel má výhradní právo na design a textový obsah těchto stránek.

PRODEJCE LICENCÍ

Namsos s. r. o. - odštěpný závod Dobrovského 824/50
Královo Pole, 612 00 Brno
IČ: 51962012

© 2018 HERO ENGINEERING